ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

praise

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 17,510 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
praise n. การสรรเสริญ Syn. applause,applauding ,esteem Related. การยกย่อง ,การชื่นชม Ant. contempt,hatred praise n. คำพูดยกย่อง Syn. eulogy,laud,regard Related. คำสรรเสริญ Ant. blame,condemnation praise vt. ชมเชย Syn. eulogize,laud,cheer,admire Related. สรรเสริญ,ยกย่อง,สักการะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สดุดี v. praise Syn. แซ่ซ้อง ,ยกย่อง,เชิดชู,สรรเสริญ,ชมเชย Related. acclaim,eulogize,laud ยกย่องชมเชย v. praise Syn. ชื่นชม,ยกย่องสรรเสริญ Related. admire,eulogize,extol,laud,commend,compliment,applaud Sample: เด็กต้องการที่จะให้บิดามารดายกย่องชมเชยตนเวลาสอบได้คะแนนดี ยอ v. praise Syn. เยินยอ ,ยกยอ,ยกยอปอปั้น ,ป้อยอ Related. flatter,extol,laud Def. กล่าวคำเพื่อเชิดชูหรือเพื่อให้ชอบใจ Ant. ตำหนิติเตียน Sample: พวกนั้นยอเขาเสียจนเหลิงอำนาจ คำสรรเสริญ n. praise Related. eulogy,encomium,laudation,commendation,panegyric Def. ถ้อยคำที่กล่าวอย่างเป็นทางการเพื่อยกย่องเชิดชูในคุณความดีที่ได้กระทำ Ant. คำเหยียดหยาม ,คำว่ากล่าว Sample: เขาไม่ไหวติงต่อคำครหาหรือคำสรรเสริญของสาธารณชน คำสรรเสริญเยินยอ n. praise Related. eulogy,encomium,laudation,commendation,panegyric Def. ถ้อยคำที่กล่าวด้วยความนิยมพอใจเพื่อชมเชยหรือเยินยอในคุณความดี Ant. คำเหยียดหยาม ,คำว่ากล่าว Sample: ข้าพเจ้าได้ยินคำสรรเสริญเยินยอท่านกันหนาหูทั้งจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ คำสดุดี n. praise Syn. คำสรรเสริญ,คำยกย่อง Related. admiration,laud,exaltation ,extoller Sample: ตัวแทนประชาชนกล่าวคำสดุดีต่อวีรกรรมความเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาชนของเขา คำชม n. praise Syn. คำยกย่อง,คำเยินยอ,คำยกยอ,คำชื่นชม Related. admiration,laud,exaltation ,extoller Ant. คำด่า,คำว่า Sample: พระพุทธรูปที่สร้างในสมัยนี้ได้รับคำชมเสมอว่ามีพระพักตร์และศิลปะที่งดงามอย่างยิ่ง คำยกยอ n. praise Syn. คำเยินยอ,คำชม Related. admiration,laud,exaltation ,extoller Ant. คำตำหนิ,คำด่า Sample: คำยกยอนั้นมิได้ทำให้เขาขวยแก่ใจ คำยกย่อง n. praise Syn. คำสรรเสริญ,คำสดุดี,คำชม,คำเยินยอ,คำยกยอ Related. admiration,laud,exaltation ,extoller Sample: เราเรียกเขาว่า หลีซื่อฝู่ ซึ่งเป็นคำยกย่องอาชีพคนรถว่ามีเกียรติเท่าช่างชำนาญงาน คำเยินยอ n. praise Syn. คำชม,คำยกยอ Related. admiration,laud,exaltation ,extoller Ant. คำตำหนิ,คำด่า Sample: ระหว่างที่เขามีชีวิตอยู่เขาได้รับคำเยินยอมากมาย เปิดหมวกให้ v. praise Syn. ยกย่อง,สรรเสริญ,ชมเชย Related. admire,eulogize,laud,extol Ant. ตำหนิ Sample: การแสดงครั้งนี้ทุกคนเปิดหมวกให้เขา เปิดหมวกให้ v. praise Syn. ยกย่อง,สรรเสริญ,ชมเชย Related. admire,eulogize,appreciate Def. แสดงความยกย่องชมเชย Ant. ตำหนิ Sample: การแสดงครั้งนี้ทุกคนพร้อมใจกันเปิดหมวกให้เขา สรรเสริญ v. praise Syn. ยกย่อง,เชิดชู,สรเสริญ ,เทิดทูน Related. admire,laud,extol,eulogize Def. กล่าวคำยกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน, กล่าวคำชมด้วยความนิยมพอใจ หรือเยินยอในคุณความดี Sample: ประชาชนต่างพากันสรรเสริญคุณงามความดีที่เขาทำให้กับสังคม ยกย่องนับถือ v. praise Syn. ยกย่อง,นับถือ,เคารพนับถือ Related. commend,laud,extol,admire,esteem,worship Sample: ชาวบ้านยกย่องนับถือหลวงพ่อ เชิดชู v. praise Syn. ยกย่อง,ชมเชย,นับถือ,สดุดี,ยกยอ,ชื่นชม Related. glorify,exalt,eulogize,compliment Ant. เหยียบย่ำ,ดูถูก Sample: ประชาชนเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ กิตติ n. praise Syn. คำสรรเสริญ,คำเยินยอ,คำชมเชย,คำยกยอ Related. laudation,exaltation Ant. คำตำหนิ,คำด่าว่า ,คำสาปแช่ง การยอ n. praise Syn. การยกยอ ,การสรรเสริญเยินยอ Related. adulation,laudation,flattery,eulogy,admiration Def. การกล่าวคำเพื่อเชิดชูหรือเพื่อให้ชอบใจ เช่น ยอพระเกียรติ Sample: การอภิปรายครั้งนี้ผมขอกราบเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพว่าไม่ใช่การยอพระเกียรติแต่เป็นการนำข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ชั้นต้นซึ่งนักประวัติศาสตร์ได้เก็บรวบรวมไว้มากล่าวกัน การสรรเสริญ n. praise Syn. การยกย่อง ,การเทิดทูน ,การสรเสริญ ,การแซ่ซ้องสรรเสริญ ,การยกย่องชมเชย ,การสรรเสริญเยินยอ Related. admiration,commendation,laudation,eulogy Def. การกล่าวคำยกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน เช่น การสรรเสริญพระพุทธคุณ, การกล่าวคำชมด้วยความนิยมพอใจ หรือเยินยอในคุณความดี เช่น การสรรเสริญคนที่มีความกตัญญูรู้คุณ, การสรเสริญ ก็ใช้ Ant. การดูถูก ,การลบหลู่ Sample: ืความสำเร็จที่ได้มาโดยการเอาเปรียบผู้อื่นย่อมไม่ได้รับการสรรเสริญ ชมเชย v. praise Syn. สรรเสริญ,ยกย่อง Related. laud,compliment,eulogize,extol,admire,applaud Def. ยกย่อง, สรรเสริญ Sample: วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากให้สังคมยอมรับและชมเชยความสามารถ อรรจน์ n. praise Syn. การยกย่อง ,การสรรเสริญ,การเยินยอ Related. eulogy,admiration ชม v. praise Syn. สรรเสริญ,ยกย่อง,เยินยอ ,ชมเชย Related. laud,compliment,eulogize,extol,admire,applaud Ant. ด่า,ว่ากล่าว,ตำหนิ,ติเตียน
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
praise to say good things about Sample: Kelley's professor praised her test results. praise to approve Sample: The father praised his son's decision.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
pain paint pan paper parachute parade pardon parent Parkinson's parliament part particle party pass pass a bill passenger passport past path patient pay peace people percent perfect perform period permanent permit person phosphorus physical physics picture piece pig pilot pipe place plan planet plant plastic platinum play please plenty plot Pluto plutonium pneumonia poem point poison police policy polio politics pollute poor popular population port position possess possible postpone potassium pour power praise pray pregnant prepare present president press pressure prevent price prison private prize probably problem process produce profession professor profit program progress project propaganda property propose prostate protect proteins protest prove provide public publication publish pull pump punish purchase pure purpose push put

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร